Voorwaarden

Als u een verhuizing bij ons boekt, betekent dat automatisch dat u akkoord gaat met onze voorwaarden.

Verzekering

Voor een bedrag van €155,- is uw inboedel verzekerd.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen geen verzekering af te sluiten. U spullen zijn dan niet verzekerd tijdens de verhuizing.

De condities van de verzekering zijn:

All Risk clausule ‘schadevergoeding inboedel’ (zie hieronder).

De klant betaalt van te voren een premie voor de All risk goederentransportverzekering van €153,63 aan de verzekeraar.
De inboedel is verzekerd tot een waarde van €85.714,00
Het eigen risico voor de klant is €250,00 per gebeurtenis.
De verzekering is niet dekkend voor inpakken en/of (de)monteren van de goederen. Dit gebeurt dus op uw eigen risico.

CLAUSULE behorende bij Transport goederenverzekering huishoudelijke inboedel Losse post)
Schadevergoeding Inboedel

De omvang van de schade aan de zaken wordt vastgesteld op bedragen zoals hierna genoemd.
1. Nieuwwaarde, de nieuwwaarde is het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
2. Dagwaarde, voor zaken waarvan de dagwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde of die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd. De dagwaarde is de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
3. Antiquarische of zeldzaamheidswaarde, voor kunstvoorwerpen, antiquiteiten of verzamelingen. De antiquarische of zeldzaamheidswaarde is de waarde die daaraan door deskundigen voorafgaand aan het transport heeft toegekend voor kunstvoorwerpen, antiquiteiten of verzamelingen.
4. Indien de beschadigde zaken hersteld kunnen worden, zal verzekeraar de herstelkosten vergoeden verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering maar niet hoger dan een overeenkomstig 1 en 2 vastgestelde bedrag.

Bel of mail ons indien u gebruik wilt maken van deze transportverzekering.
Wij sturen u dan spoedig mogelijk de polisvoorwaarden en een aanvraagformulier op.

Tijd en Betaling

De afgesproken aankomsttijd is een indicatie. Houd altijd rekening met speling. Het verkeer, weer of andere verhuizingen kunnen een effect hebben op de tijdsplanning. Als we verwachten dat het meer dan een uur eerder of later wordt, krijgt u hierover bericht op de dag van de verhuizing. Het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. Vrachttaxi zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.

Vrachttaxi is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.

Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok of lift niet geplaatst kan worden, kan een andere lift en/of meer mankracht opgeroepen worden met de bijhorende extra kosten van het uurloon van deze extra mankracht(en) + wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers in rekening gebracht.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Aan het einde van de verhuizing dient u contant of via het Pinapparaat af te rekenen met de chauffeur. Alleen bedrijven kunnen op factuur betalen, op voorwaarde dat ze vooraf hun Kamer van Koophandel-nummer en BTW-nummer hebben doorgegeven.

Voor elke (volledige) verhuizing wordt er voor elke verhuizer minstens 2 uur afgerekend. 

We rekenen binnen Amsterdam 30 minuten reistijd om van en terug naar ons kantoor te rijden. Buiten Amsterdam rekenen we de daadwerkelijke reistijd vanaf ons kantoor totdat we weer terug zijn op kantoor.

Er dient direct na de verhuizing contant of per pin afgerekend te worden, tenzij vooraf anders besproken.

Wij behouden ons het recht voor 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet betaald.

Nalatigheidinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.

Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf afgehandeld te worden.

Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt zal Vrachttaxi de vordering uit handen geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Maat bus

U beslist zelf welke maat bus u nodig heeft. Wij kunnen u daarover telefonisch adviseren en u kunt hiervoor onze verhuiscalculator gebruiken. Beter te groot dan te klein. Wanneer uw spullen niet in ene in de bus passen hangt het van onze planning af of wij die dag nog een 2e rit kunnen maken. Twee keer rijden van A naar B, betekent dat u twee keer de ritprijs betaalt.

Stoep-tot-Stoep-Service

 • Alle spullen moeten klaar staan op de stoep
 • Alle spullen worden op het nieuwe adres ook op de stoep afgeleverd
 • Alleen met onze bus van 10 m3 –
 • Alleen geldig binnen Amsterdam
 • Laden en lossen binnen een uur

Zelf inpakken of door ons laten inpakken

Uw spullen dienen transportwaardig verpakt aangeleverd te worden. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Op verzoek kunnen wij ook komen inpakken; dat moet u dan van te voren aanvragen. Dit geschiedt op eigen risico. Wilt u dit op de dag van de verhuizing? Boekt u dan ruim van te voren. Als wij op een andere dag komen inpakken, rekenen wij naast de gewerkte uren van onze verhuizers ook €25,- voorrijkosten binnen Amsterdam. Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken.

Demonteren meubels

Op verzoek kunnen wij meubels (de)monteren of objecten weghalen die voor de verhuizing in de weg staan. Dit geschiedt op eigen risico. U moet hier zelf het benodigde gereedschap voor in huis hebben. Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden.

Parkeerkosten en boetes

De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagens en aanhangers. We moeten onze bussen zo dicht mogelijk bij de woning kunnen parkeren. Dat scheelt veel tijd met laden en lossen, en voorkomt dat iemand van ons bij de bus moet blijven om uw spullen te bewaken. U kunt zelf parkeerplekken vrijhouden of een objectvergunning aanvragen bij het stadsdeelkantoor. Deze aanvraag kunt u online regelen bij het Digitale Loket Amsterdam, onder het kopje Parkeren en verkeer (scroll naar linksonder). Hier zijn kosten aan verbonden en het duurt minimaal 7 werkdagen om de vergunning aan te vragen. Als we de bus met knipperlichten aan op de stoep of op de openbare weg moeten parkeren, is de eventuele boete voor u. Ook parkeergeld wordt contant door de klant betaald.

Plaatsing verhuislift

De verhuislift moet op een specifieke plek loodrecht tegenover het betreffende pand kunnen staan. Overleg met ons van te voren of de lift bij u gebruikt kan worden. Wij rekenen binnen Amsterdam €50,- voorrijkosten als we de lift niet kunnen plaatsen. De lift heeft een oppervlakte nodig van maximaal 6 meter vanaf de gevel en 2,5 meter breed en moet loodrecht voor het raam kunnen staan. Hij kan gedeeltelijk op een fietspad, op de openbare weg of op lege parkeerplaatsen staan, maar u bent voor de plaatsing verantwoordelijk. Officieel moet u een tijdelijke parkeerontheffing of objectvergunning aanvragen bij uw stadsdeelkantoor (voor een lift zonder kenteken). Dat duurt minimaal 7 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze aanvraag kunt u online regelen bij het Digitale Loket Amsterdam, onder het kopje Parkeren en verkeer (links onderaan op de webpagina). Doet u dit niet, dan is de eventuele boete voor u.

Touw en blok

Wij verhuizen niet over de trap, tenzij het niet anders kan. Als u geen verhuislift boekt, takelen we uw spullen kosteloos met touw en blok naar beneden en boven. We takelen altijd met minimaal 3 verhuizers. Bij takelen is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen om ons touw en blok op te hangen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is ook altijd op eigen risico Alle schades ten gevolge van takelen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Bij het gebruik van verhuisliften is uw inboedel wel verzekerd. Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum. Takelen met touw en blok is nooit verzekerd omdat dit afhankelijk is van wind, regen en andere natuurinvloeden buiten onze macht.

Annuleren

Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren aangegeven te worden, anders wordt er €150,- in rekening gebracht.

Vrachttaxi behoudt zich het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.

Diversen

 • Vrachttaxi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen.
   De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze pauze wordt niet in rekening gebracht.
 • Op een verhuizing dient voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden. We behouden ons het recht voor extra hulp aan te wenden indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
 • Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.
 • De klant is verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen en loskoppelen van de wasmachine en trommel. In het geval dat dit niet gebeurd is, is Vrachttaxi niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine en/of woning
 • De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, etc.) Vrachttaxi snoeit bomen noch hagen.
 • Indien er een grote voor- of achtertuin aanwezig is dient u Vrachttaxi hiervan op te hoogte te stellen.
 • Bij windsnelheden van meer dan 60 km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.
 • Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld etc. moet onder toezicht van de klant blijven.
 • Wij behouden ten alle tijden het recht om het vervoer van potten aarde/planten en dieren te weigeren.
 • Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn.
 • Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere oorzaken vallen niet onder aansprakelijkheid.
 • Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. Vrachttaxi is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inboedel die in de vrachtwagen geplaatst wordt, wordt uitgeladen of getild wordt door iemand anders dan een werknemer. Ditzelfde geldt voor inboedel die niet door een werknemer van de opdrachtnemer op de verhuislift wordt geplaatst óf verwijderd.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen waar inboedel overeen verhuisd dient te worden. Houten en stenen vloeren zijn fragiel en dienen door de opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen is op eigen risico van de opdrachtgever.
 • In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en te melden. Indien u geen transportverzekering heeft afgesloten is Vrachttaxi niet aansprakelijk. Indien u een transportverzekering heeft afgesloten dient u contact op te nemen met de verzekeraar.
 • Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
 • De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium, dan wel indien de verzekerde som waarvoor door opdrachtnemer een beroeps c. q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, lager is dan het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium en/of het schadebedrag, de verzekerde som.
 • Vrachttaxi kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van Vrachttaxi en de klant en/of zijn helper(s).
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transportwaardig verpakken en beschermen van inboedel tegen krassen. Gevoelige delen van inboedel zoals grote vlakken, randen en punten dienen te worden beschermd vooraf het verhuizen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan vracht of pand wanneer de vracht van de opdrachtgever niet transportwaardig is aangeboden.

Ter illustratie:

Vracht niet transportwaardig verpakt:
Niet verpakt VT

Vracht transportwaardig verpakt:
Wij kunnen ook alles voor u inpakken

Nu ook

 • (De)monteren van meubels, u zorgt zelf voor het benodigde gereedschap
 • Afvoeren van grofvuil en overblijvende spullen
 • Woningontruiming
Scroll to Top